Mirovne operacije Organizacije UN-a predstavljaju izraz trajne opredijeljenosti čovječanstva za mir i opštu sigurnost. Ove operacije su jedan od mehanizama Organizacije ujedinjenih naroda za uspostavljanje mira i sigurnosti. Realizuju se angažovanjem policijskih i vojnih snaga kao i civila na prostoru države gdje je narušen mir. Bosna i Hercegovina je postala zemlja članica Ujedinjenih naroda u maju 1992. godine. Aktivno je opredjeljena za učestvovanje policijskih službenika u mirovnim operacijama, što ujedno predstavlja i obvezu država članica Ujedinjenih naroda.

U operacijama podrške miru od 2000. godine do danas učestvovalo je ukupno 212 policijskih službenika (od čega su 31 pripadnica ženskog pola tj. 14.62 %) i to u mirovnim misijama u Liberiji, Sudanu – Južnom Sudanu, Kipru, Istočnom Timoru, Haitiju. Mandat UN policije se ogleda kroz pružanje podrške implementaciji mirovnih sporazuma, podrške vladama u provođenju sigurnosnih reformi, zaštiti civila (posebno najugroženijih grupa stanovništva: raseljene osobe, povratnici, žene i djeca), pružanje i organizovanje raznih obuka za lokalne policijske službenike, kao i sprečavanja ponovne borbe, održavanje javnog reda i mira.

Trenutačno je u mirovnim misijama UN-a u Liberiji, Južnom Sudanu i Kipru raspoređeno 47 policijskih službenika (od čega je 10 pripadnica ženskog pola tj. 21.27%).

Produženja mandata već raspoređenim policijsim službenicima ovise o potrebama UN misije. Uobičajno je da policijski službenici iz Bosne i Hercegovine dobiju jedno do dva produženja mandata.

Učestvovanje pripadnika policije u mirovnim misijama UN-a znatno je pridonijelo međunarodnoj afirmaciji BiH, a što ima za posljedicu da Bosna i Hercegovina sve više postaje aktivan subjekt u kreiranju međunarodne sigurnosti. Imajući u vidu da je obaveza Bosne i Hercegovine kao članice UN-a učestvovanje u operacijama podrške miru, a time i afirmacija BiH na međunarodnom planu, Ministarstvo sigurnosti će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osposobila policijske službenike iz BiH za učestvovanje u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda.

Upućivanje policijskih službenika u operacije podrške miru je utvrđeno Zakonom o učestvovanju pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inostranstvu („Službeni glasnik BiH“ broj: 14/2005) i Pravilnikom o postupku upućivanja pripadnika policijskih službi u Bosni i Hercegovini u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inostranstvu, izboru i obuci, pravima, obvezama i odgovornostima, postupanju pripadnika policijskih službi tokom trajanja operacije podrške miru, o pravima, obvezama i odgovornostima komandanta kontigenta („Službeni glasnik BiH“ broj: 93/2006).