Bosna i Hercegovina postala je članica Ujedinjenih naroda 22.5.1992. (Rezolucija 757), čime je, kao sukcesor SFRJ, postala ugovorna strana svih konvencija i sporazuma koje je ratificirala SFRJ. U radu Ujedinjenih naroda BiH sudjeluje preko stalnih misija u New Yorku, Ženevi, Beču, kao i preko Ambasade BiH u Parizu  (UNESCO) i Ambasade BiH u Rimu (UNFAO).

Odnosi Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih naroda uvjetovani su aktualnom međunarodnom političkom i privrednom situacijom i razvijaju se aktivnim učešćem u rješavanju međunarodnih kriza, članstvom BiH u UN tijelima, kandidaturama BiH za određena tijela, kao i učešćem u mirovnim operacijama UN-a. Politička pitanja se prate i analiziraju uglavnom putem praćenja rada, kao i učešća u radu Vijeća sigurnosti UN-a, Generalne skupštine UN-a i komiteta Generalne skupštine UN-a.

Pitanja od posebnog značaja u saradnji Bosne i Hercegovine i UN-a su:

* Učešće bh. policajaca i vojnika u mirovnim operacijama UN-a;
* Kandidature – izbori u tijela i organe UN;
* Globalna sigurnost i stabilnost, prevencija konflikata, razoružanje;
* Održavanje mira u konfliktnim područijma i izgradnja mira nakon rata;
* Regionalna stabilnost i razvoj u Jugoistočnoj Evropi, dobrosusjedski odnosi;
* Borba protiv terorizma;
* Ljudska prava, humanitarna pitanja, ravnopravnost polova;
* Međunarodno pravo, Međunarodni krivični sud, Međunarodni tribunal za ratne zločine počinjene na tlu bivše SFRJ, Međunarodni sud pravde;
* Borba protiv AIDS-a;
*Finansiranje UN. Pitanje dugovanja BiH prema UN nakon sticanja samostalnosti;
* Situacija na Bliskom Istoku – Irak, Sirija, Izrael i Palestina;

Bosna i Hercegovina, istovremeno, aktivno sudjeluje na redovnim koordinirajućim aktivnostima Istočnoevropske grupe zemalja. Kada je to neophodno, Bosna i Herzegovina učestvuje u radu drugih regionalnih grupa unutar UN-a.

Od objekta međunarodne politike BiH postepeno preuzima ulogu aktivnog sudionika u rješavanju međunarodnih problema. Bosna i Hercegovina je uključena u mirovne operacije širom svijeta, a trenutno su pripadnici oružanih snaga angažovani u mirovnim misijama u Kongu i Maliju. Policajci iz BiH angažovani su na Kipru, u Liberiji, Južnom Sudanu, Somaliji i Afganistanu.

Bosna i Hercegovina je članica brojnih tijela UN-a, uključujući Komisiju za izgradnju mira i Izvršni odbor UN žena. Bosna i Hercegovina je aktivna u organizaciji konferencija i drugih multilateralnih aktivnosti. U jačanju odgovornosti kao članica Ujedinjenih naroda, Bosna i Hercegovina je uspješno bila nestalni član Vijeća sigurnosti u mandatu 2010. – 2011. godina, kao i članica Vijeća za ljudska prava za period od 2007.-2009.

Bosnia and Herzegovina je odlučila da nastavi sa novim proaktivnim pristupom u pogledu kandidatura za članstvo u UN tijelima.